مرکز درمانی
  • تعریف تقویم حرفه ای
  • امکان کنسل کردن یک شیفت
  • دریافت گزارش های بیمه ، مالی و ...
  • دریافت آنلاین حق ویزیت
  • امکان معرفی سایر خدمات
پزشک
  • تعریف تقویم حرفه ای
  • امکان کنسل کردن یک شیفت
  • دریافت گزارش های بیمه ، مالی و ...
  • دریافت آنلاین حق ویزیت
  • امکان تعریف بیش از یک مطب
کاربر عادی
  • پروفایل اختصاصی
  • دسترسی به سوابق مالی
  • امکان کنسل کردن نوبت
  • امکان جابجایی نوبت
  • دسترسی به سوابق درمانی