مرکز درمانی
 • تعریف تقویم حرفه ای
 • امکان کنسل کردن یک شیفت
 • دریافت گزارش های بیمه ، مالی و ...
 • دریافت آنلاین حق ویزیت
 • امکان معرفی سایر خدمات
پزشک
 • تعریف تقویم حرفه ای
 • امکان کنسل کردن یک شیفت
 • دریافت گزارش های بیمه ، مالی و ...
 • دریافت آنلاین حق ویزیت
 • امکان تعریف بیش از یک مطب
کاربر عادی
 • پروفایل اختصاصی
 • دسترسی به سوابق مالی
 • امکان کنسل کردن نوبت
 • امکان جابجایی نوبت
 • دسترسی به سوابق درمانی