• دكتر عباس نوریان

    متخصص مغز و اعصاب

    صبح ها از ساعت 9 تا 14 بعدازظهر ها از ساعت 17 تا 22 روزانه 10 نفر صبح و بعدازظهر به صورت اورژانسی از طریق نوبت دهی اینترنتی پذیرش می گردد.

    • 19
    • خراسان رضوی, مشهد, بلوار احمدآ…
    • 38438465